Privacy verklaring

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut Corine D. Tiemens, fysiotherapeut/reflexzonetherapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de AVG/ WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik  doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • passende technische en organisatorische maatregelen genomen heb zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop zal wijzen en deze respecteren

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. 

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

 • Uw naam, adres en woonplaats 
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een behandelcode
 • de kosten van het consult

Privacy Document VNRT 1

Privacy Document VNRT 2

Privacy Document VNRT 3

Privacy Document VNRT 4

Privacy Document VNRT 5

Privacy Document VNRT 6

Privacy Document VNRT 7 

Graag contact met mij opnemen als u op- of aanmerkingen heeft over de behandeling.

Komen wij er samen niet uit dan kunt u terecht bij de erkende Geschillencommissies:

Voor de Fysiotherapie bij het KNGF

Voor de Reflexzonetherapie bij  de VNRT, in samenwerking met het SCAG volgens de WkkGz regeling.